Aktualności

Biskupi europejscy przypominają o prawach człowieka

Biskupi europejscy przypominają o prawach człowieka
Photo by Christian Lue on Unsplash
4 maja 2022 r.

Biskupi europejscy przypominają o prawach człowieka

Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, jak również niezbywalne prawo do życia są podstawowymi prawami człowieka, uznanymi przez ustawodawstwo międzynarodowe. Przypomniał o tym w specjalnym oświadczeniu, ogłoszonym 3 maja, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) ks. prał. Manuel Barrios Prieto. Okazją do wydania tego dokumentu była przegłosowana w tym dniu przez Parlament Europejski rezolucja w sprawie prześladowań mniejszości na gruncie wiary lub religii.

Oświadczenie COMECE zwraca uwagę, że prawa te stoją “ponad konsensusem politycznym, gdyż ich bezpośrednim źródłem jest niezbywalna godność każdego człowieka”. Na władzach politycznych, w tym na Parlamencie Europejskim, spoczywa odpowiedzialność i obowiązek ich ochrony, obrony i wspierania na całym świecie, jak również wszelkich innych praw człowieka, uznanych w wymiarze międzynarodowym, a zakorzenionych w godności ludzkiej, określonych w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka.

“Każda próba podważenia prawa do wolności myśli, sumienia i wyznania oraz prawa do życia wskutek nadużyć interpretacyjnych, które nadmiernie ograniczają ich uprawniony zakres lub [próba] poddania ich nowo powstałym i nieopartym na konsensie «tzw. prawom człowieka», łącznie z aborcją, stanowią poważne pogwałcenie prawa międzynarodowego, które dyskredytuje Unię Europejską w oczach społeczności międzynarodowej i milionów obywateli Europy” – głosi oświadczenie biskupów krajów UE.

Podkreślono, że wszelkie postrzeganie tych praw człowieka jako praw drugiej kategorii jest sprzeczne z Deklaracją i Programem Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu z 1993 roku, która wzywa wspólnotę międzynarodową do traktowania wszystkich praw człowieka „w sposób sprawiedliwy i równy, na tych samych zasadach i jednakowo ważnych”.

COMECE zauważyła ponadto, że “niniejszy projekt rezolucji w jej obecnym brzmieniu nie pomoże milionom osób wierzących, które są ofiarami prześladowań z powodu swego wyznania, w szczególności najbardziej narażonym kobietom i dziewczętom, ponieważ ich sytuacja zostanie przysłonięta i stanie się niedostrzegalna wskutek nadania priorytetu innym interesom politycznym”.

Rezolucja, na którą powołują się biskupi z krajów członkowskich Unii Europejskiej, to obszerne Sprawozdanie w sprawie prześladowania mniejszości z powodu przekonań lub religii. Jego projekt zgłosiła w maju ub.r. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego na wniosek Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów w PE, a głównym sprawozdawcą był polski poseł Karol Karski. Komitet głosował nad nim 15 marca br. a dokument uchwalono 3 maja.

Raport potępia wszelkie formy dyskryminacji i prześladowań na tle wyznaniowym, także osób niewierzących, wzywa państwa członkowskie Unii do walki z tego rodzaju nadużyciami.

Źródło: https://www.ekai.pl/biskupi-krajow-unijnych-przypomnieli-o-podstawowych-prawach-czlowieka/