Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach projektu pn.: „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan”

Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Fundację Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie przy ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa (Współadministrator danych) w ramach projektu pn.: „Centrum Ochrony Praw Chrześcijan” współfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 11, 00-567  Warszawa (Współadministrator danych) – Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości, któremu dane osobowe będą przekazywane. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji Lux Veritatis (Współadministratora danych) usługi, w szczególności informatyczne, archiwizacyjne, doradcze, prawnicze, księgowe, kadrowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celach dotyczących:

  1. realizacji świadczeń współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
  2. realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Fundacją Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie (Współadministrator danych) a Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie (Współadministrator danych),
  3. rozliczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości przekazanych na podstawie ww. umowy,
  4. wypełniania obowiązku prawnego,
  5. w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), w szczególności art. 6 oraz art. 7 rozporządzenia; Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. celem realizacji interesu prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 676 z późn. zm.) – w szczególności art. 43 – dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (tj. Dz. U. 2019 poz. 683) – w szczególności Działu V rozporządzenia.

Kategorie danych. Źródło pochodzenia danych osobowych. Wymóg podania danych i konsekwencje braku ich podania.
Dane osobowe, które będą przetwarzane, to imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania i/lub wskazany adres do korespondencji, numer tel., adres e-mail. Dane pochodzą od osób których dotyczą i zostały udostępnione w drodze bezpośredniego kontaktu lub kontaktu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych może spowodować brak możliwości skorzystania ze świadczenia współfinansowanego ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane zgodnie z Polityką przetwarzania danych osobowych obowiązującą w Fundacji Lux Veritatis (Współadministratora danych) (link), a także na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie regulacjami obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości (Współadministratora danych).

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Informujemy, że przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych,
  3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Współadministratorem danych lub Współadministratorem danych. Dane kontaktowe podano w części Dane kontaktowe poniżej.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane we wniosku, inne niż: imię i nazwisko, adres zamieszkania) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na wskazany poniżej (Kontakt z Współadministratorami) adres korespondencyjny.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt z Współadministratorami

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt:

  • Współadministrator danych – Specjalista ds. RODO – Adam Strug, pisząc na adres siedziby Fundacji Lux Veritatis: ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa, z dopiskiem „Ochrony Danych – RODO” lub na adres poczty elektronicznej [email protected],
  • Współadministrator danych – Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Ministerstwie Sprawiedliwości – Tomasz Osmólski, pisząc na adres Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej [email protected].

Warszawa,2020 r.
wer. 1.04.20