Powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie i w Polsce. Naszym celem jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych i środowisk zagrożonych prześladowaniem.

Chrystianofobia, silnie obecna na świecie zwłaszcza w Afryce i Azji Wschodniej, coraz śmielej przekracza europejskie granice. Wzrasta liczba przypadków wandalizmu (ataki na kościoły, niszczenie, kradzieże i profanacja symboli religijnych) oraz przemocy bezpośrednio skierowanej przeciwko chrześcijanom.

Represje wobec chrześcijan objawiają się również w przestrzeniach życia codziennego. I tak na przykład osoby otwarcie przyznające się do wiary, a wykonujące obowiązki zawodowe zgodnie z nakazami sumienia, doświadczają w życiu publicznym i prywatnym obelżywych sformułowań i kpin pod swoim adresem. Prowadzi to do marginalizacji ludzi sumienia i dyskryminacji osób żyjących zgodnie z wartościami i zasadami religii chrześcijańskiej.

W kwietniu 2016 roku papież Franciszek powiedział, że istnieją dwa rodzaje prześladowania chrześcijan: pierwszy, to wyraźny atak na osobę otwarcie przyznającą się do Jezusa Chrystusa. Natomiast druga forma jest subtelniejsza, Ojciec Święty nazwał ją „uprzejmym prześladowaniem”, gdyż najczęściej przybiera pozory kultury, maskuje się jako nowoczesna formuła zachowań, jako postęp. Ten, kto „nie postępuje zgodnie z kanonem nowoczesnych przepisów”, będzie „uprzejmie prześladowany” (z raportu wiedeńskiego oddziału Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan).

Tymczasem każdy obywatel naszego kraju ma prawo do wolności sumienia i religii, gwarantowane przez 53 artykuł Konstytucji RP z 1997 roku. A każdy, kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, popełnia przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania z artykułu 194 kodeksu karnego, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Dlatego misją tworzonego Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest ochrona praw chrześcijan oraz przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której łamanie podstawowych praw wolności stanie się w naszym kraju codziennością.

W tym celu:

  • informujemy, edukujemy i upowszechniamy wiedzę między innym za pomocą audycji telewizyjnych, kampanii społecznych, publikacji, prelekcji, dyskusji i szkoleń;
  • udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej i porad obywatelskich;
  • prowadzimy badania na temat prześladowań chrześcijan w Polsce i na świecie.

Działalność Centrum Pomocy Ochrony Chrześcijan jest współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na realizację Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przestępczości na lata 2020-2023.