Aktualności

Jak postępować w przypadku ataków werbalnych i niewerbalnych na chrześcijan?

Jak postępować w przypadku ataków werbalnych i niewerbalnych na chrześcijan?
Photo by Alicia Quan on Unsplash
9 marca 2022 r.

Jak postępować w przypadku ataków werbalnych i niewerbalnych na chrześcijan?

Jeżeli jesteś świadkiem ataków werbalnych i niewerbalnych na chrześcijan, a może sam zostałeś pokrzywdzony takim zachowaniem ? – to istnieje możliwość że zostało popełnione przestępstwo i w tym przypadku powinieneś złożyć zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy działania innej osoby skierowane przeciwko wspólnocie chrześcijan mają charakter przestępny, możesz zwrócić się po pomoc prawną do Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. Dlatego jeżeli Jesteś świadkiem ataków na Kościół, duchownych, wierzących czy osoby lub przedmioty czci religijnej to zgłoś się do Centrum:

–        numer tel.: 536 608 673 oraz 536 608 687,

–        e-mail: [email protected]

Zgodnie z art. 304 § 1 k.p.k. każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym Prokuratora lub Policję. Z powyższego wynika, iż zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może złożyć każdy (i ma wręcz taki obowiązek), nie tylko osoba bezpośrednio pokrzywdzona przestępstwem.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa:

1) Możesz złożyć pisemnie, przygotowując samemu pismo, w którym opiszesz na czym polegało przestępstwo, kiedy i gdzie zostało popełnione, przez jakich sprawców. Jeżeli nie wiesz jakie artykuły z kodeksu karnego zostały naruszone, nie musisz ich oczywiście podawać. Wystarczy, że opiszesz dokładnie okoliczności zajścia i sprawców. Przygotowane przez Ciebie pismo należy złożyć na Policję lub Prokuraturę. Wyjątkiem od powyższej zasady są
tzw. przestępstwa prywatnoskargowe, w odniesieniu do których postępowanie wszczyna się poprzez złożenie prywatnego aktu oskarżenia bezpośrednio do Sądu Rejonowego Wydziału Karnego (np. w przypadku przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej).

2) Możesz zlecić przygotowanie takiego zawiadomienia do Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy COPCH. Prawnik wypyta Cię o wszystkie okoliczności sprawy, a następnie przygotuje pismo, zawierające odpowiednie uzasadnienie. Pisemne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przygotowane przez prawników będzie spełniać wszelkie wymogi dla pisma procesowego, zawierać pomocne organom ścigania informacje mające na celu ustalenie oraz ujęcie sprawcy czynu zabronionego, a przede wszystkim dowody wskazujące na popełnienie przestępstwa.

3) Możesz również złożyć ustne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. W tym celu należy zgłosić się na najbliższy komisariat Policji. Na miejscu zostaniesz przesłuchany w charakterze świadka. W takim wypadku sporządzony zostanie protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej. W protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie (w przypadku przestępstw ściganych na wniosek).

Zaleca się składanie pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Składając zawiadomienie ustnie możesz zapomnieć o istotnych okolicznościach sprawy. Ponadto, w aktach sprawy pozostanie Twoje pisemne zawiadomienie, w tym przede wszystkim Twoje wnioski dowodowe.

Na wniosek pokrzywdzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwierdzenie złożenia zawiadomienia, o czym należy pouczyć zawiadamiającego. Zawiera ono:

–        datę oraz miejsce jego przyjęcia,

–        wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu,

–        sygnaturę sprawy,

–        dane określające tożsamość pokrzywdzonego,

–        czas i miejsce popełnienia czynu, którego dotyczy zawiadomienie,

–        oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej szkody.

Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko wspólnocie chrześcijan są: przestępstwo obrazy uczuć religijnych – 196 kk, przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego – art. 195 kk, dyskryminacja wyznaniowa – 194 kk czy różnego rodzaju przestępstwa czynnej napaści – np. art. 157 kk, a także uszkodzenia cudzego mienia – art. 288 kk.

Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa.

Źródło:

1.      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2021, poz. 534).

2.      Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2021, poz. 2345).

Stan prawny z dnia 21.02.2022 r.

Adw. Kornelia Czyżniewska

Biuro Sieci Pomocy Prawnej

i Poradnictwa Obywatelskiego

w Toruniu przy Centrum

Ochrony Praw Chrześcijan