Aktualności

Sprawa przeciwko Netflix Inc.

Sprawa przeciwko Netflix Inc.
Photo by Thibault Penin on Unsplash
21 stycznia 2022 r.

Sprawa przeciwko Netflix Inc.

Jedna z bardziej kontrowersyjnych spraw jaką obecnie zajmuje się Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan dotyczy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez: Reed Hastings (założyciela i współwłaściciela Netflix) i Bela Bajaria (wiceprezesa ds. globalnej emisji Netflix). Ogólnoświatowy serwis streamingowym Netflix, Inc., opublikował bowiem na swojej platformie, materiał audiowizualny zawierających obraźliwe treści z udziałem podmiotu kultu katolików Jezusem Chrystusem. W 4 odcinku sezonu 3 serialu animowanego ,,Paradise PD”, pt.: ,,Broń to zdrowie”, od 19 min. 30 sek. Jezus Chrystus został pokazany jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych. Odcinek ten zawiera scenę, w której Jezus został przedstawiony jako zwolennik powszechnego dostępu do broni, który schodzi z krzyża, by zabić swoich prześladowców z broni maszynowej oraz uczestniczy w scenie aktu seksualnego z dwiema kobietami. Bezsprzecznie, opublikowanie powyższego materiału audiowizualnego, spowodowało obrazę uczuć religijnych wspólnoty chrześcijan. Obraz Chrystusa pokazany ww. produkcji, bez wątpienia, można uznać nie tylko za bluźnierczy i lekceważący dla społeczności chrześcijan na całym świecie (okoliczność bezsporna), ale również dla osób spoza wspólnoty chrześcijan, które wprawdzie zaprzeczają bóstwu Chrystusa, ale czczą Go jako np. ważną postać historyczną. W świetle norm obyczajowych i kulturowych, prezentowanie Jezusa Chrystusa w taki sposób, stanowiło wyraz pogardy. W ocenie zawiadamiającego w imieniu pokrzywdzonych – Biura Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu, z obiektywnego punku widzenia, Netflix Inc., przekroczył w ten sposób granice artystycznej wolności słowa, tym samym, wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 196 kk. tj. obrazy uczuć religijnych. Należy w tym miejscu wskazać, że to już nie po raz pierwszy Netflix Inc. prezentuje skandaliczne i obraźliwe w swym przekazie dla chrześcijan obrazy. Boskość Jezusa Chrystusa jest niezaprzeczalnie niezachwianą prawdą dla miliarda ludzi na całym świecie. Wydawać by się więc mogło, że organy ścigania nie będą miały w tym przypadku wątpliwości, że doszło do popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych, natomiast ku wielkiemu zaskoczeniu, dochodzenie w niniejszej sprawie zostało w październiku 2021 r. umorzone. Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum – Zachód Mirosław Olejnik, stwierdziwszy brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, na podstawie art.17§1 pkt 1 kpk, umorzył dochodzenie przeciwko Netflix Inc. Jako podstawę takiej decyzji wskazał fakt, że organ nie uzyskał odpowiedzi na pismo skierowane do siedziby Netflix Inc. w Stanach Zjednoczonych.

Stanowisko prokuratora należy uznać, za co najmniej, absurdalne. Zauważyć należy, iż przepis art.17§1 pkt 1 kpk, wskazany przez prokuratora jako podstawa umorzenia niniejszego dochodzenia, dotyczy sytuacji, gdy zebrane w czasie dochodzenia dane, nie pozwalają na ustalenie, czy do konkretnego zdarzenia w ogóle doszło i czy stanowiło ono czyn w rozumieniu prawa karnego. Dotyczy to więc sytuacji procesowej, kiedy nie posiadamy żadnych możliwości dowodowych weryfikacji informacji o rzekomym zdarzeniu lub dotychczas zebrane dane nie pozwalają przesądzić, że rzeczywiście do zdarzenia doszło lub czy stanowiło ono czyn w rozumieniu prawa karnego. Popełnienia czynu jednak nie można wykluczyć ze względu na brak lub skąpość danych. Dla zastosowania analizowanej negatywnej przesłanki procesowej konieczne jest więc wyczerpanie możliwości dowodowych, bowiem tylko taka sytuacja uzasadnia przyjęcie braku dostatecznych danych.  W przedmiotowej sprawie organ dysponował materiałem audiowizualnym – filmem animowanym ,,Paradise PD” oraz zeznaniami świadków, miał więc możliwość dowodowej weryfikacji prawdziwości zawiadomienia pokrzywdzonych. To więc, że organ nie uzyskał, podkreślmy – w krótkim okresie czasu, odpowiedzi na pismo skierowane do siedziby Netflix Inc. w Stanach Zjednoczonych nie oznacza, że nie miał on możliwości zweryfikowania uzyskanych informacji. Nie jest możliwe stwierdzenie braku dostatecznych danych uzasadniających popełnienie czynu, jeżeli w dyspozycji organów ścigania pozostawały środki dowodowe pozwalające rozwiać wątpliwości i wyjaśnić, czy rzeczywiście do zdarzenia doszło, czy też nie, a z których w przedmiotowej sprawie nie skorzystano.

Obecnie cała nadzieja w Sądzie, do którego Biuro Sieci Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Toruniu przy Centrum Ochrony Praw Chrześcijan wraz z prawnikami, skierowało zażalenie na powyższe postanowienie prokuratora. Sąd ma dwie możliwości: może uchylić przedmiotowe postanowienie o umorzeniu dochodzenia i przywrócić do ponownego rozpoznania, może również utrzymać w mocy postanowienie prokuratora. W tej chwili Centrum oczekuje na wyznaczenie terminu posiedzenia w niniejszej sprawie.