Aktualności

Zakazana dyskryminacja m.in. ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną – projekt zmian kodeksu karnego

Zakazana dyskryminacja m.in. ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną – projekt zmian kodeksu karnego
Tingey Injury Law Firm on Unsplash
30 marca 2024 r.

Zakazana dyskryminacja m.in. ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną – projekt zmian kodeksu karnego

Na stronach RCL opublikowano projekt ministerstwa sprawiedliwości nowelizacji Kodeksu karnego, który zakłada rozszerzenia katalogu przesłanek zakazanej dyskryminacji o kwestie płci, tożsamości płciowej, wieku, niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej.

Na stronach rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, który – jak zapowiada ministerstwo sprawiedliwości – ma wzmocnić ochronę przed przestępczymi zachowaniami motywowanymi przesłankami dyskryminacyjnymi ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową.

„Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” – ma brzmieć znowelizowany paragraf art. 199 kodeksu karnego.

Zapisy dotyczące niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej dodano w art. 256 dotyczącym m.in nawoływania do nienawiści oraz w art. 257 dotyczącym znieważania. W obu przypadkach sprawca ma podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3.

W art. 53 kk ministerstwo dodatkowo, oprócz rozszerzenia katalogu przesłanek, proponuje zastąpienie pojęcia „ofiary” pojęciem „pokrzywdzonego” celem uniknięcia powtórnej wiktymizacji osób dotkniętych przestępstwem, „biorąc pod uwagę konotację słowa ofiara w języku polskim oraz uspójnienie w tym zakresie terminologii kodeksowej”.

„Projektowana regulacja zapewni pełniejszą realizację konstytucyjnego zakazu dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przyczynę, a także realizację międzynarodowych zaleceń w zakresie standardu ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Przyjęcie projektowanych rozwiązań wpłynie na skuteczność i efektywniejsze ściganie czynów motywowanych przesłankami dyskryminacyjnymi oraz zwiększenie ochrony prawnokarnej pokrzywdzonych takimi czynami” – napisano w uzasadnieniu.

Według ministerstwa, w obecnym stanie prawnym przepisy nie gwarantują wystarczającej ochrony wszystkim grupom mniejszościowym szczególnie narażonym na dyskryminację, uprzedzenia i przemoc.

„Dyskryminacyjna postawa i wypowiedzi zwłaszcza wobec osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub członków społeczności LGBT+ skutkować może podziałem społeczeństwa oraz wpływać na bezpieczeństwo i dobro tych grup” – oceniło MS.(PAP)

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/100314/Zakazana-dyskryminacja-min-ze-wzgledu-na