Aktualności

Zarządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

Zarządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego
Photo by Akira Hojo on Unsplash
13 stycznia 2024 r.

Zarządzenie o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego

W Monitorze Polskim opublikowano w czwartek zarządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Jego pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Do zadań zespołu należy przeprowadzanie analiz i wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.

Kolejnym zadaniem zespołu jest przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji.

Przewodniczącym zespołu jest wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.

Ponadto w skład zespołu powołani zostali: minister finansów, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i prezes Rządowego Centrum Legislacji albo wyznaczeni przez tych ministrów sekretarze albo podsekretarze stanu.

„Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 pkt 1 i 2 organów, podmiotów, instytucji lub organizacji, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu” – czytamy w dokumencie.

Z dokumentu wynika również, że posiedzenia zespołu zwoływane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Pierwsze sprawozdanie przewodniczący zespołu przedstawi Radzie Ministrów do 31 marca 2024 r.

Premier Donald Tusk poinformował o powołaniu międzyresortowego zespołu ws. zmiany systemu finansowania Funduszu Kościelnego, w tym zasad finansowania świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób duchownych 27 grudnia 2023 r.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/98237/Ukazalo-sie-zarzadzenie-o-powolaniu