Aktualności

Zwycięstwo wolności słowa nad ideologiczną cenzurą

Zwycięstwo wolności słowa nad ideologiczną cenzurą
daniel james on Unsplash
10 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 6 sierpnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 8 lipca 2021 r., zakazującej eksponowania wizerunków dzieci pozbawionych życia w wyniku aborcji oraz przypominania rzeczywistych postulatów ruchu politycznego LGBT.

Radni przyjęli uchwałę pomimo negatywnej opinii miejskiego prawnika i skarbnika, zdając sobie sprawę z jej niezgodności z prawem. Instytut Ordo Iuris w opinii przesłanej wojewodzie wskazywał, że uchwała nie spełniała wymogów ustawy o samorządzie gminnym, obejmując swoim zakresem obszar już uregulowany w innych ustawach.

„Stwierdzenie przez wojewodę nieważności warszawskiej uchwały zakazującej ukazywania prawdy o aborcji i postulatach ruchu «LGBT» to kolejne zwycięstwo wolności słowa nad ideologiczną cenzurą, po wcześniejszym uchyleniu podobnej uchwały w Krakowie” – stwierdza apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wojewoda mazowiecki miał 30 dni na rozstrzygnięcie o nieważności uchwały. 20 lipca Instytut Ordo Iuris przedstawił wojewodzie opinię, podkreślającą, iż uchwała stanowi niedopuszczalną uzurpację kompetencji ustawodawcy ze strony Rady m. st. Warszawy, ponieważ przepisy w niej zawarte przyjęto bez ustawowych przesłanek pozwalających na ich wydanie. Ponadto, w opinii zwrócono uwagę na dotychczasowe orzecznictwo sądów potwierdzających konsekwentnie zgodność z prawem prezentowania drastycznych treści w obronie istotnych dóbr i wartości, takich jak życie i zdrowie ludzkie. Banery pro life w orzeczeniach sądów porównywano m.in. do kampanii społecznych wzywających do ostrożności na drogach czy też do drastycznych zdjęć umieszczanych na opakowaniach papierosów.

W opinii wskazano również, że przepisy uchwały mające na celu zakazanie poruszania się po ulicach Warszawy furgonetek Fundacji Pro – prawo do życia, prezentujących w ramach kampanii “Stop pedofilii” treści uznane przez sąd okręgowy w Gdańsku za zgodne z prawdą, naruszają konstytucyjne prawo do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Na koniec przypomniano decyzję wojewody małopolskiego, który w grudniu stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa z 18 listopada 2020 r., zakazującej ukazywania fotografii przedstawiających rzeczywiste skutki aborcji.

6 sierpnia wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwały z 8 lipca. Jak wskazał w uzasadnieniu, „Rada Miasta Stołecznego Warszawy nie wywiązała się ze swojego obowiązku i nie wykazała w treści aktu oraz w jego uzasadnieniu, że wystąpiły ustawowe przesłanki upoważaniające ją do wydania przepisów porządkowych. Ponadto uchwała została podjęta pomimo negatywnej opinii obsługi prawnej Miasta”.

Instytut Ordo Iuris jest fundacją mającą na celu obronę poświadczonych konstytucyjnie wartości, takich jak wolność sumienia, ochrona życia, przywiązanie do dziedzictwa narodowego czy autonomia rodziny. Organizacja posiada status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz przekazuje opinie doradcze m.in. Komisji Weneckiej, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy i Radzie Praw Człowieka ONZ. Jest także akredytowana przy Parlamencie Europejskim. Członkowie zarządu Instytutu zasiadają w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym i rządowych organach doradczych.

Źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/70858/Po-opinii-Ordo-Iuris-wojewoda-stwierdzil