Kategorie bazy wiedzy

Analiza danych statystycznych dot. przestępstw przeciwko wolności myśli sumienia i wyznania

Dane Statystyczne dotyczące działu XXIV tj. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Kodeksu Karnego za lata 2013-2019 uzyskane od Głównej Komendy Policji, Prokuratury Krajowej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

I

Komenda Głowna Policji

 

Dane statystyczne dotyczące art. 194, 195 oraz 196 Kodeksu Karnego za lata
2013-2019 uzyskano z Systemu Analitycznego Krajowego Systemu Informacyjnego Policji:

1. Postępowania wszczęte wg jednostki rejestrującej postępowania,

2. Przestępstwa stwierdzone wg podziału administracyjnego kraju (bez czynów nieletnich).

System Analityczny gromadzi dane w sposób bardziej szczegółowy, jeżeli chodzi
o podział na poszczególne artykuły i paragrafy, zarówno z kodeksu karnego, jak i ustaw szczegółowych. Zasady gromadzenia danych umieszczone są w pliku „Uwagi i definicje”
na stronie internetowej www.policja.pl w zakładce Statystyka http://statystyka.policja.pl.

 

 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]

Mając na uwadze powyższe statystyki można zauważyć zróżnicowaną liczbę przestępstw na przełomie lat 2013-2018. W podanych ramach czasowych przestępstwa
z art. 194 Kodeksu karnego nie zostały stwierdzone przez Główną Komendę Policji. Jeśli chodzi tendencję wzrostową liczby stwierdzonych przestępstw z art. 195 § 1 k.k. miała
ona miejsce w roku 2015 r. w stosunku do 2014 r. oraz w 2017 r. w stosunku do 2016 r. Z kolei z art. 195 § 2 k.k. tendencja wzrostowa była zauważalna tylko w 2017 r. w stosunku do 2016 r. oraz jeśli chodzi o wzrost liczby przestępstw, to występowała ona od 2015 roku do 2017 roku.

Tendencja spadkowa popełnionych przestępstw z art. 195 § 1 oraz § 2 k.k. miała miejsce w latach 2013-2014 oraz 2017-2018. Jeśli chodzi o spadek liczby przestępstw z art. 196 k.k. występowało ono w latach 2013-2015 oraz 2017-2018.

II

Prokuratura Krajowa

Statystyki dotyczące liczby spraw, które wpłynęły do Prokuratury w latach 2013-2018 przedstawiają następujące zestawienie w tabeli. Poniższe statystyki pozyskane zostały z Biura Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej.

 [9]  [10]  [11]

Wzrost liczby przestępstw z art. 194 k.k. był zauważalny w latach 2013-2014, następnie 2015-2016 oraz 2017-2018. Jeśli chodzi to tendencję wzrostową liczby przestępstw dotyczących publicznemu przeszkadzaniu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego (art. 195 k.k.) oraz obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.) występuje ona w latach 2013-2014 oraz 2015-2016, natomiast tendencja spadkowa jest zauważalna
w okresie od 2017 r. do 2018 r. Spadek liczby przestępstw z art. 194 k.k nie wystąpił w okresie bieżących danych statystycznych.

III

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych grupowane według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju. W bazie statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) publikowane są wybrane dane statystyczne informujące o działalności sądów powszechnych i wojskowych – o  ewidencji spraw
i orzecznictwie – pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań statystycznych, kart statystycznych i ankiet. Dodatkowo uzyskać można dane statystyczne o prawomocnych skazaniach osób dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich pozyskiwane corocznie
z Krajowego Rejestru Karnego. Istotne jest, że wolumen danych wzbogacają także informacje o prawomocnie orzeczonych rozwodach i separacjach pozyskiwane w kooperacji z Głównym Urzędem Statystycznym za pośrednictwem kart rejestracyjnych.

 

Prawomocne skazania osób dorosłych z oskarżenia publicznego – czyn główny.

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania     

 [12]  [13]  [14]  [15]

Jeśli chodzi o przestępstwa dotyczące ograniczania człowieka w prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość (art. 194 k.k.) nie występowały one w podanych ramach czasowych danych statystycznych tj. 2013-2018 r. Ponadto zaobserwować można brak występowania przestępstw w poszczególnych latach jeśli chodzi o przestępstwa z art. 195 § 2 k.k. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku obrazy uczuć religijnych oraz przeszkadzaniu aktom religijnym. Jeśli chodzi o art. 195 § 1 mamy do czynienia w tej kwestii ze wzrostem liczby przestępstw w latach 2013-2014, 2015-206 oraz 2017-2018. Tendencja spadkowa tutaj nie występuje. Natomiast jeśli chodzi o przestępstwa dotykające obrazę uczuć religijnych (art. 196 k.k.) wzrost zauważalny jest tylko w latach 2015-2016, a spadek liczby przestępstw w latach 2013-2014 oraz 2017-2018.

Maciej Lis, internacjolog

PRZYPISY

 1. Art. 194. Dyskryminacja wyznaniowa
  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 1

 2. Art. 195. KK
  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych
  § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 2

 3. Art. 195. KK
  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 3

 4. Art. 196. Obrażanie uczuć religijnych innych osób

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 4

 5. Art. 194. Dyskryminacja wyznaniowa

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 5

 6. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 6

 7. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 7

 8. Art. 196. Obrażanie uczuć religijnych innych osób

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 8

 9. Art. 194. Dyskryminacja wyznaniowa

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 9

 10. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 10

 11. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 11

 12. Art. 194. Dyskryminacja wyznaniowa

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto ogranicza człowieka w przysługujących mu prawach ze względu na jego przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 12

 13. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 13

 14. Art. 195. KK

  Kodeks karny Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktów religijnych

  § 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 14

 15. Art. 196. Obrażanie uczuć religijnych innych osób

  Dz.U.2020.0.1444 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

  Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Powrót do fragmentu, którego dotyczy przypis numer 15